Nemo Disco -9C Down Sleeping Bag on white background